VKSND huyện Bình Xuyên: Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam

Ngày đăng: 04/03/2016  - Lượt xem: 734

Xác định công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam là một trọng những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát vì đây là hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện tốt các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, ngay từ đầu năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo bộ phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc và kế hoạch công tác của đơn vị để xây dựng chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, đề ra các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện. Trọng tâm là thực hiện việc kiểm sát hàng ngày đối với nhà tạm giữ Công an huyện, nắm bắt đầy đủ số liệu về tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và kết quả xử lý, kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại trong hoạt động này để tham mưu cho lãnh đạo Viện có biện pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.

Với các giải pháp công tác cụ thể cùng sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện, kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam trong 3 tháng đầu năm 2016 của VKSND huyện Bình Xuyên đã đạt kết quả tích cực; đã tiến hành kiểm sát hàng ngày nhà tạm giữ Công an huyện 91 lần; kiểm sát trực tiếp toàn diện nhà tạm giữ 01 lần (quý I/2016), ban hành một bản kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện khắc phục các vi phạm, tồn tại như: Buồng tạm giữ còn bẩn, có nhiều bụi, rác; Hồ sơ người bị tạm giữ không có danh, chỉ bản…

Với kết quả công tác đã đạt được nêu trên đã góp phần bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Minh Châu - Nguồn: VKS huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 734