Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 08/05/2020  - Lượt xem: 1336

 

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc.

 Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Lãnh đạo ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc để tổ chức thực hiện;

Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

Định kỳ báo cáo việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhâna dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban Cán sự Đảng gồm có 5 đồng chí

Bí thư Ban Cán sự Đảng: Đồng chí Lê Tất Hiếu- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh