​​

Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1)

Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng được thành lập từ khi tái lập tỉnh năm 1997