​​

Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12)

Phòng Khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập lại ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V9 ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức cán bộ – Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.