​​

Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp