​​

Phòng kiểm sát thi hành án Dân sự (Phòng 11)

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.