Lịch trực nghiệp vụ tháng 8.2018

Ngày đăng: 31/07/2018  - Lượt xem: 186

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

    VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

                                                                                               LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 8/2018

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

30/7 03/8

03/8 06/8

06/8 10/8

10/8 13/8

13/8 17/8

`7/8 20/8

20/8 24/8

24/8 27/8

28/8 31/8

31/8 03/9

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

PVT

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

x

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

04

Phan Thành Trung

TP11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

06

Nguyễn Văn Hổ

TP15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

 

 

 

   

x

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

03

Phạm Văn Trường

PP8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

06

Mầu Mai Quyên

PP9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

 

x

 

 

 

 

  

 

x

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

x

 

 

x

 

 

x

 

 

  x

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

03

Nguyễn Văn Cường

VP

 

 

   x

 

 

x

 

 

x

 

 

                                                                                                                                                                            Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng  8 năm 2018

                                                                                                                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Trần Anh Tuấn

 

 

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: TKTP và CNTT - Số lần được xem: 186