Lịch trực nghiệp vụ tháng 9.2018

Ngày đăng: 12/09/2018  - Lượt xem: 169

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

    VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

                                                                                                                    LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 9/2018

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

31/8 03/9

từ 7h 03/9

 7h 04/9 (nghỉ bù 2/9)

 

04/9 07/9

07/9 10/9

10/9 14/9

14/9 17/9

17/9 21/9

21/9 24/9

24/9

28/9

28/9 01/10

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

PVT

 

x

x

 

 

 x

x

 

 

x

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

x

 

 

  

 

 

 

 

 

 

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

04

Phan Thành Trung

TP11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

06

Nguyễn Văn Hổ

TP15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

 

 

 

 

    x

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

x

 

 

 

 

x

 

  

 

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

06

Mầu Mai Quyên

PP9

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

x

x

x

 

 

x

x

 

 

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

03

Nguyễn Văn Cường

VP

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng  9 năm 2018

                                                                                                                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Trần Anh Tuấn

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 169