LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 10.2018

Ngày đăng: 01/10/2018  - Lượt xem: 155

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

    VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

                                                                                                                    LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 10/2018

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

28/9 01/10

01/10 05/10

05/10 08/10

08/10 12/10

12/10 15/10

15/10 19/10

19/10 22/10

22/10 26/20

26/10

29/10

29/10 02/11

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

PVT

x

 

 

x

 x

 

 

x

x

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

  

 

 

 

 

 

x

 

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

04

Phan Thành Trung

TP11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

06

Nguyễn Văn Hổ

TP15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

 

 

 

    x

 

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

 

 

 

x

 

 

  

 

 x

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

06

Mầu Mai Quyên

PP9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

x

x

 

 

x

x

 

 

  x

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

03

Nguyễn Văn Cường

VP

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng  10  năm 2018

                                                                                                                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Trần Anh Tuấn

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: TKTP và CNTT - Số lần được xem: 155