Lịch trực nghiệp vụ tháng 1.2019

Ngày đăng: 24/12/2018  - Lượt xem: 182

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

   VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

                                                                                                   LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 01/2019

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

02/01 05/01

05/01 07/01

07/0111/01

11/01 14/01

14/01 18/01

18/01 21/01

21/01 25/01

25/01 28/01

28/01 01/02

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

PVT

 

 

x

x

 

 

x

x

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

x

x

 

 

x

x

 

 

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

 

x

 

 

 

 

 

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

 

x

 

 

 

 

04

Phan Thành Trung

TP11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

x

 

 

 

 

 

 

06

Nguyễn Văn Hổ

TP15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

 

 

 

 

 

 

 

x

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

x

 

 

 

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

x

 

 

 

 

 

 

x

 

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

06

Mầu Mai Quyên

PP9

 

 

 

 

 

x

 

 

 

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

x

 

 

 

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

x

 

 

 

 

 

x

 

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

x

 

 

 

 

 

 

x

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

 

 

 

 

x

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

x

 

 

x

 

 

   x

 

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

x

 

 

x

 

 

x

 

 

03

Nguyễn Văn Cường

VP

 

 

   x

 

 

x

 

 

x

 

 

                                                             Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng  01năm 2019

                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

                                                                                Trần Anh Tuấn

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 182