LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 7/2019

Ngày đăng: 02/07/2019  - Lượt xem: 166

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 7/2019

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

28/6 01/7

01/7 05/7

05/7

08/8

08/7 12/7

12/7 15/7

15/7 19/7

19/7 22/7

22/7 26/7

26/7

29/7

29/7

02/8

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

VT

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

04

Mầu Mai Quyên

TP11

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

06

Lê Thị Huệ

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Lê Xuân Thắng

KSV

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

13

Cao Thị Thanh Huyền

KSV

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

03

Nguyễn Văn Cường

VP

 

   x

 

 

x

 

 

x

 

 

Gh

 

Vĩnh Phúc, ngày 31  tháng  7năm 2019

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

Tác giả: Văn Phòng VKSND Tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 166