Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án

Ngày đăng: 21/10/2015  - Lượt xem: 3250

Ngày 20/01/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09), có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trước đây theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nêu trên được chuyển giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Đây là bước chuyển từ thủ tục hành chính sang thủ tục tư pháp do Tòa án xem xét, phán quyết bằng quyết định của Tòa án nhằm nâng cao hơn việc bảo đảm quyền con người trong quá trình xem xét, quyết định đưa hay không đưa một người có hành vi vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sơ giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thông.

Để kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên của Tòa án, tại Điều 4 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân quy định 3 nội dung, cụ thể là:

Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật;

Viện kiểm sát tham gia các phiên họp; tham gia việc xét hoãn, miễn giảm, tạm đình chỉ việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Pháp lệnh này;

Sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý vụ việc đó.

Theo quy định trên thì đây là nhiệm vụ mới của Viện kiểm sát nhân dân và là một bộ phận của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Khi kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Viện kiểm sát nhân dân có quyền nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án nhân dân và có trách nhiệm tham gia 100% các phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án; tham gia việc xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn lại.

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan đề nghị có trụ sở. Như vậy, tương ứng với Tòa án có thẩm thì Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cùng cấp với Tòa án đó. Trường hợp vụ, việc bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và được Tòa án cấp tỉnh xem xét, giải quyết thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, Viện kiểm sát cấp huyện và cấp tỉnh cần chú trọng thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị ngay từ khi Tòa án thụ lý hồ sơ; kiểm sát thông báo thụ lý; kiểm sát quyết định mở phiên họp; kiểm sát việc lập hồ sơ; kiểm sát về thành phần tham gia phiên họp, trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp; kiểm sát biên bản phiên họp; kiểm sát quyết định của Tòa án, nếu phát hiện vi phạm, Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị các quyết định của Tòa án cùng cấp theo quy định tại Điều 31 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13.

Ngày 20/01/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09), có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trước đây theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nêu trên được chuyển giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Đây là bước chuyển từ thủ tục hành chính sang thủ tục tư pháp do Tòa án xem xét, phán quyết bằng quyết định của Tòa án nhằm nâng cao hơn việc bảo đảm quyền con người trong quá trình xem xét, quyết định đưa hay không đưa một người có hành vi vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sơ giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thông.

Để kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên của Tòa án, tại Điều 4 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân quy định 3 nội dung, cụ thể là:

Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật;

Viện kiểm sát tham gia các phiên họp; tham gia việc xét hoãn, miễn giảm, tạm đình chỉ việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Pháp lệnh này;

Sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý vụ việc đó.

Theo quy định trên thì đây là nhiệm vụ mới của Viện kiểm sát nhân dân và là một bộ phận của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Khi kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Viện kiểm sát nhân dân có quyền nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án nhân dân và có trách nhiệm tham gia 100% các phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án; tham gia việc xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn lại.

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan đề nghị có trụ sở. Như vậy, tương ứng với Tòa án có thẩm thì Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cùng cấp với Tòa án đó. Trường hợp vụ, việc bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và được Tòa án cấp tỉnh xem xét, giải quyết thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, Viện kiểm sát cấp huyện và cấp tỉnh cần chú trọng thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị ngay từ khi Tòa án thụ lý hồ sơ; kiểm sát thông báo thụ lý; kiểm sát quyết định mở phiên họp; kiểm sát việc lập hồ sơ; kiểm sát về thành phần tham gia phiên họp, trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp; kiểm sát biên bản phiên họp; kiểm sát quyết định của Tòa án, nếu phát hiện vi phạm, Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị các quyết định của Tòa án cùng cấp theo quy định tại Điều 31 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13.

Tác giả: Nguyễn Thị Đào Hoa - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 3250


Liên kết website