Những kết quả đạt được sau một năm thành lập Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 23/05/2018  - Lượt xem: 1025

Công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò, vị trí rất quan trọng, đây là chức năng thiết yếu của công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm cho công tác quản lý đạt được những mục đích, nhiệm vụ đặt ra. Thanh tra, kiểm tra sẽ đưa lại thông tin phản hồi cho công tác quản lý, tham mưu cho lãnh đạo uấn nắn kịp thời những thiếu xót, tồn tại, khuyết điểm, điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp. Với ý nghĩa đó, Nghị quyết số 49-NQ/W ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp, trong đó có nhiệm vụ “Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có cơ chế thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài đối với hoạt động của các chức danh tư pháp”. Xuất phát từ thực tiễn và đòi hỏi của công cuộc cải cách tư pháp đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã có Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 20/12/2013 thông qua đề án tăng cường tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ Thanh tra ngành KSND và thống nhất thành lập Thanh tra độc lập thuộc cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương chung của toàn ngành, ngày 15/5/2017 Thanh tra VKSND tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức cán bộ với biên chế 02 người làm công tác thanh tra. Nhìn lại một năm hoạt động công tác của Thanh tra VKSND tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Thanh tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc VKS hai cấp (tỉnh, huyện) 27 lượt; thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ 02 cuộc; thanh tra toàn diện các khâu công tác 01 cuộc; thanh tra hành chính 04 cuộc; thanh tra đột xuất do có quan điểm về giải quyết vụ án kinh tế và công tác quản lý chỉ đạo điều hành chưa thống nhất 01 cuộc. Ban hành 08 kết luận bảo đảm thấu tình, đạt lý, có tính thuyết phục và phòng ngừa cao, các đơn vị được thanh tra đã nhìn nhận và rút ra được những kinh nghiệm đối với thiếu xót, tồn tại về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để khắc phục. Ban hành 9 thông báo rút kinh nghiệm chung về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật nội vụ, giúp cho việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật nội vụ từng bước đi vào nề nếp và được thực hiện thường xuyên.

Về thực hiện quy chế dân chủ, Thanh tra VKSND tỉnh là đơn vị thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cả hai cấp (tỉnh, huyện), bảo đảm dân chủ trong đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, người lao động đều được phát huy dân chủ. Thanh tra VKSND tỉnh đã báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị  khoá XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở” theo kế hoạch của Ban chỉ chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Ngành KSND.

Sau một năm hoạt động của Thanh tra VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội vụ đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc, từng bước xây dựng Ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay và mong muốn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đề ra.

Tác giả: Nguyễn Văn Tư - Nguồn: Phòng Thanh tra, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1025


Liên kết website