Giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 19/05/2021  - Lượt xem: 1330

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đảng bộ VKSND tỉnh hiện có 5 chi bộ với 53 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ ghép, bảo đảm sự liên thông, phù hợp với các khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ; các đoàn thể trực thuộc gồm Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên. Trong quá trình hoạt động luôn có sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng và luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy VKSND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; phân công 01 đồng chí Phó Bí thư và đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác tuyên giáo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xây dựng và báo cáo kết quả thường kỳ với Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng ủy đã tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm, bảo đảm nội dung và tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%; sau các hội nghị học tập, Đảng ủy yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch gửi Đảng ủy để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và làm căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên và các chi bộ xây dựng bản đăng ký và cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các mặt công tác của đơn vị, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức hoạt động của ngành, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật.

Tại các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng, Đảng ủy, các chi bộ chú trọng kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm những tập thể, cá nhân còn có tồn tại, hạn chế. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về việc lựa chọn nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 được Đảng ủy quan tâm bằng nhiều hình thức như gắn công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị với tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và địa phương, thường xuyên thông tin tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; viết tin, bài tuyên truyền trên trang tin điện tử của Ngành, của địa phương… Đặc biệt, Đảng bộ tích cực tuyên truyền qua các Hội thi do Đảng ủy Khối tổ chức (Hội thi “Tìm hiểu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng” năm 2017; Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ 2” năm 2018. Xác định đây là những sự kiện có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Vì vậy, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Khối, Đảng ủy VKSND tỉnh đã kịp thời triển khai đến các chi bộ, tổ chức sơ khảo lựa chọn thí sinh dự thi; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, tổ chức luyện tập các tiết mục văn nghệ phụ họa cho phần thi của thí sinh và tổng duyệt nội dung trước khi tham gia hội thi. Do vậy, Đảng bộ VKSD tỉnh đều đạt giải tại các hội thi (01 giải nhì và 01 giải ba), góp phần vào thành công chung của hội thi.

Bên cạnh đó, hằng năm Đảng ủy chỉ đạo thực hiện việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức và phân loại chi bộ, đảng viên, bảo đảm khách quan, công bằng và nghiêm túc; trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý và chức danh pháp lý; mỗi năm chọn cử từ 50 đến 60 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; triển khai nghiên cứu, đưa vào ứng dụng 5 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn, tọa đàm, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên tham dự hằng trăm phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 được chú trọng. Trong 05 năm, Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 4 lượt chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên thông qua việc phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành dự, theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Qua công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi kết quả thực hiện hằng năm thấy các chi bộ, đơn vị trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện tốt, không có tập thể, cá nhân nào vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và vi phạm phải xử lý kỷ luật. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/ĐU ngày 16/11/2020 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo UBKT ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó có hệ thống 28 biểu mẫu để các chi bộ tham khảo, sử dụng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Với nhận thức đúng đắn và việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ VKSND tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị kỷ luật, nội bộ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng kết công tác hằng năm, VKSND tỉnh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được VKSND tối cao tặng cờ thi đua ngành, trong đó có 3 năm (2016, 2019, 2020) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 năm (năm 2016, 2019, 2020) được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nhiều lượt cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành, được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 28 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Tuy nhiên, nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thấy còn có hạn chế như: việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ có tháng còn sơ sài, nội dung chưa sâu sắc; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đạt chỉ tiêu đề ra; hình thức tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn đơn điệu, chưa phong phú, chưa phát huy hết khả năng của cán bộ, đảng viên nên việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chưa đạt kết quả theo mong muốn; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện có năm chưa được chú trọng, nhất là việc lựa chọn, xây dựng mô hình và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới các đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy tiếp tục phân công trách nhiệm đối với từng đồng chí trong Ban Chấp hành, đặc biệt là đồng chí Phó Bí thư và đồng chí Ủy viên BCH phụ trách công tác tuyên giáo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và phân công các đồng chí trong BCH phụ trách, theo dõi, chỉ đạo đối với các chi bộ; thường xuyên nghe các đồng chí được phân công phụ trách báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp cấp ủy thường kỳ để có những sự chỉ đạo tiếp theo.

Hai là, hằng năm Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng viên căn cứ nội dung của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề học tập hằng năm để xây dựng bản đăng ký và cam kết thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành đề ra; hằng tháng, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện theo từng nội dung đã đăng ký, cam kết và các nhiệm vụ khác được chi bộ giao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình, nhắc nhở đối với các tập thể, cá nhân còn có tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm.

Ba là, chỉ đạo các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của đơn vị; đề cao vai trò của các phòng nghiệp vụ trực thuộc VKS tỉnh trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện; kịp thời giúp VKS cấp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thông qua việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của VKSND tối cao và của địa phương; tổ chức các hội nghị tập huấn, toạ đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp; phát động cán bộ, kiểm sát viên tham gia các cuộc thi do ngành, địa phương tổ chức; triển khai nghiên cứu, đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học cấp tỉnh.

Năm là, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt bằng các hình thức phù hợp như biểu dương tại các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ; tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với các phòng và VKS cấp huyện; lập hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, các phong trào thi đua ngắn hạn và sơ kết, tổng kết công tác thi đua hằng năm.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, các chi bộ, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trực thuộc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn diện đối với tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; thực hiện đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị./.

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 1330


Liên kết website