Phòng thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 2507

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện công tác thanh tra và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; trực tiếp thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; nhận, phân loại, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Lãnh đạo Viện.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của phòng gồm 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí).

          Chánh Thanh tra: Đồng chí Nguyễn Văn Tư

          Phó Chánh Thanh tra: Đồng chí Hoàng Tuấn Ninh