Văn phòng tổng hợp

Ngày đăng: 10/05/2020  - Lượt xem: 2704

 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cụ thể:

+ Xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; tham mưu đề ra các giải pháp, biện pháp công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo Hội đồng nhân dân và các báo cáo, thống kê khác; theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát hai cấp thực hiện công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác văn phòng tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của ngành.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện công tác thi đua- khen thưởng; quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất của Viện kiểm sát hai cấp.

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy và các công tác phục vụ khác bảo đảm cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Theo doic, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện công tác thống kê, ứng dụng CNTT, văn thư, lưu trữ theo quy định.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của Văn phòng tổng hợp hiện nay là 19 người, gồm: 03 lãnh đạo phòng, 01 kiểm sát viên sơ cấp,  01 Kế toán, 01 chuyên viên, 01 Văn thư, 01 đánh máy, 01 cơ yếu, 01 lưu trữ, 03 bảo vệ, 03 lái xe, 03 nhân viên phục vụ.

Chánh Văn phòng: Đồng chí Trần Anh Tuấn.

Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Hà Thị Loan và đồng chí Nguyễn Chí Thạo.