Văn phòng tổng hợp

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1682

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng tổng hợp là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện  trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cụ thể:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; tham mưu đề ra các giải pháp, biện pháp công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo Hội đồng nhân dân; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo qui định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện triển khai các qui định về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch, phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua ngắn hạn. Theo dõi chặt chẽ các phong trào, chỉ tiêu thi đua; tham mưu bình xét thi đua hàng tháng, các phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua cuối năm và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Triển khai sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và địa phương.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện thực hiện việc dự toán, quyết toán ngân sách của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và phân bổ kinh phí cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện theo qui định. Triển khai việc đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác của Viện kiểm sát hai cấp.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy và các công tác phục vụ khác bảo đảm cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo qui định.

2. Quá trình thành lập và hoạt động

- Trước năm 1981, ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa thành lập phòng nghiệp vụ mà chỉ có cán bộ làm công tác hành chính, văn phòng.

- Thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú thành lập các phòng nghiệp vụ, trong đó có Văn phòng để làm công tác  tham mưu, tổng hợp, thi đua – khen thưởng, thống kê, văn thư và phục vụ hậu cần, chăm lo đời sống cho cán bộ.

- Năm 2003, do sửa đổi Bộ Luật tố tụng hình sự, ngành Kiểm sát thực hiện thêm chức năng thống kê tội phạm, do đó, nhiệm vụ thống kê được giao cho Văn phòng thực hiện nên từ năm 2003, Văn phòng được đổi tên thành Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm.

-  Năm 2013, do yêu cầu nhiệm vụ của công tác thống kê và công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định thành lập phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trên cơ sở tách Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm thành 2 phòng. Do đó, từ 01/5/2013, Văn phòng đổi tên thành Văn phòng tổng hợp cho đến nay.

3. Thành tích đã đạt được

3.1. Tập thể:

- Từ năm 2005 đến 2014, 10 năm liên tục đạt tập thể lao động thi đua xuất sắc, trong đó có 7 năm (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014) được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2010;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2007, 2012.

3.2. Cá nhân:

- 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân;

- 40 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Nhiều lượt cán bộ được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong các phong trào thi đua.

4. Về cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Văn phòng tổng hợp hiện nay là 17 người, gồm: 02 lãnh đạo phòng, 02 Kế toán, 01 Văn thư, 01 đánh máy, 01 cơ yếu, 01 lưu trữ, 03 bảo vệ, 03 lái xe, 03 nhân viên phục vụ.

Chánh Văn phòng: Đồng chí Đặng Thanh Nhàn.

Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Trần Anh Tuấn; Đồng chí Nguyễn Chí Thạo.

5. Thông tin liên hệ

- Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3862.637.