Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2)

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 497

- Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố; kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham mưu giúp Lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác thuộc lĩnh vực trật tự xã hội để tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Lãnh đạo Viện.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của phòng gồm 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí;  Chuyên viên: 01 đồng chí).

          Trưởng phòng: Đồng chí Bùi Văn Dũng

          Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm