Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 491

 - Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo luật định, xây dựng các chuyên đề rút kinh nghiệm về nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Lãnh đạo Viện.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của phòng gồm 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

          Trưởng phòng: Đồng chí Mầu Mai Quyên