Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

Ngày đăng: 06/05/2020  - Lượt xem: 58

- Chức năng, nhiệm vụ:Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Lãnh đạo Viện giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm bản án, quyết định có vi phạm thuộc lĩnh vực được giao phụ trách của Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về lĩnh vực được giao phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Lãnh đạo Viện.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của phòng gồm 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí).

          Trưởng phòng: Đồng chí Hà Thị Thu Huệ

          Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Đào Hoa