Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 231

- Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ của VKSND hai cấp, trọng tâm là xây dựng, kiện toàn bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, rèn luyện cán bộ, nhận xét, đánh giá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

-Tổ chức bộ máy:

Tổng số biên chế của phòng gồm 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

     Trưởng phòng: Đồng chí Trịnh Duy Tám