Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 25/05/2018  - Lượt xem: 1062

   

      VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 154/TB-VKS                                                              Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

                                                                                     THÔNG BÁO

                             Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017

                                                   của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc                                                                                                                                                           _____________­­­­______

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-VKS-P15 ngày 16/01/2018 của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển dụng công chức năm 2017;

 Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017 (có danh sách điểm thi kèm theo, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tại địa chỉ http://www.vksnd.vinhphuc.gov.vn).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo điểm thi trên Website của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thí sinh tham dự kỳ thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, giải quyết.

 Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển công chức (Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, số 6 Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Quá thời hạn quy định trên, Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc không giải quyết các trường hợp đề nghị phúc khảo kết quả bài thi./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐ tuyển dụng;

- Ban Giám sát;

- Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh;

- Lưu: P15; HS.

                                     TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

                                              CHỦ TỊCH

                                                             (Đã ký)

 

                              PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                                          Lê Tất Hiếu

 

Điểm thi xem tại tệp tin đính kèm phía dưới

Tác giả: Kiều Mai - Nguồn: Phòng 15, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1062

File đính kèm

Tin bài cùng chuyên mục