Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 21/03/2016  - Lượt xem: 3281

Công tác thống kê và công nghệ thông tin của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm vừa qua đã thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp được đẩy mạnh; hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị không ngừng được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; năng lực, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục được nâng cao.

          Tuy nhiên, công tác thống kê và công nghệ thông tin của ngành những hạn chế, tồn tại như: Sổ sách ghi chép của một số đơn vị chưa đầy đủ, số liệu một số chỉ tiêu thống kê chưa chính xác; việc cấp nhật số liệu vào phần mền quản lý án chưa đầy đủ, kịp thời; đặc biệt, một số đơn vị chưa thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành mà chủ yếu do cán bộ văn thư truy cập, in văn bản ra giấy để lãnh đạo đơn vị xử lý…

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên là do lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê và công nghệ thông tin; phần lớn các đơn vị đều giao cho cán bộ mới vào ngành làm công tác thống kê, số cán bộ này chưa được đào tạo về nghiệp vụ công tác thống kê, thêm vào đó nhiều cán bộ tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, chưa tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác thống kê; cán bộ, kiểm sát viên của một số đơn vị (trong đó có cả lãnh đạo) trình độ về công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc ứng dựng các phần mềm thống kê, quản lý án, nhất là phần mềm quản lý văn bản và điều hành còn nhiều hạn chế…

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đậy:

Một là, về công tác thống kê: Tập trung làm tốt báo cáo thống kê tháng để khai thác số liệu phục vụ các báo cáo tổng hợp (cộng dồn số liệu) và là cơ sở để làm tốt các loại thống kê khác. Để bảo đảm chất lượng của báo cáo thống kê, các đơn vị cần có hệ thống sổ nghiệp vụ theo quy định của ngành, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi hoạt động nghiệp vụ và thực hiện khóa sổ cuối kỳ thống kê; tổ chức so sánh, đối chiếu số liệu gửi qua đường truyền dữ liệu với báo cáo thống kê bằng văn bản.

Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo thống kê, quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tổng hợp đầy đủ, quản lý chặt chẽ số liệu phát sinh trong kỳ, tránh bỏ sót và kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo thống kê trước khi truyền gửi lên Viện kiểm sát cấp trên, nhất là các khâu công tác thường có sự chênh lệch số liệu thống kê như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và các chỉ tiêu cơ bản phản ánh chất lượng công tác kiểm sát như: Các trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; đình chỉ do bị can không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; kiến nghị, kháng nghị đã ban hành…Số liệu các chỉ tiêu này phải có sự thống nhất giữa báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp, các phụ lục kèm theo và số liệu đã cập nhật vào phần mềm quản lý án.

Hai là, về ứng dụng công nghệ thông tin: Quản lý, khai thác hiệu quả  hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường sử dụng hệ thống truyền hình hội nghị trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban và phiên tòa rút kinh nghiệm.Tham mưu cho Lãnh đạo Viện phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị Công nghệ thông tin quan sát, theo dõi phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của thẩm phán, kiểm sát viên hai cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Sử dụng có hiệu quả các phần mềm hiện có, nhất là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm thư điện tử công vụ… để trao đổi, trình ký…công văn, tài liệu. Phấn đấu 100% văn bản không mật trình trong Ngành dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy), 80% văn bản trao đổi giữa các đơn vị (cùng cấp, cấp trên và cấp dưới) dưới dạng điện tử.

Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu vào các phần mềm thống kê và truyền số liệu về Viện kiểm sát cấp trên, bảo đảm sự thống nhất giữa số liệu điện tử và số liệu gửi qua đường công văn.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề  án nâng cao chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin tại đơn vị mình. Thực hiện việc quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống mạng, đường truyền số liệu, các phần mềm ứng dụng của từng đơn vị.

Tác giả: Hà Thị Loan - Nguồn: Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 3281