Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm và ứng dựng công nghệ thông tin

Ngày đăng: 09/03/2017  - Lượt xem: 679

         Công tác thống kê tội phạm có vai trò rất quan trọng, thông qua công tác này giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật, kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan trong công tác phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ hoạt động phòng, chống tội phạm và các hoạt động quản lý, điều hành có liên quan. Số liệu thống kê giúp cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp nắm tình hình, diễn biến tội phạm và vi phạm, kết quả công tác thực hiện chức năng của ngành, từ đó có những đường hướng, sách lược chỉ đạo, điều hành sát đúng, tích cực, hiệu quả.

         Nhận thức được điều này, trong những năm qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư về mọi mặt, công tác thống kê tội phạm và CNTT từng bước hoạt động hiệu quả và nề nếp, giúp cho việc khai thác số liệu, dữ liệu được nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

         Tuy nhiên, bên cạnh đó, chất lượng công tác thống kê và ứng dụng CNTT vẫn còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác thống kê và ứng dụng CNTT cần thực hiện tốt một số giải pháp dưới đây:

          Một là, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đối với cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên khi giao nhiệm vụ làm công tác thống kê tội phạm và CNTT, bảo đảm cho công tác này phải được chính xác, kịp thời nhằm khai thác có hiệu quả.

          Hai là, nâng cao nhận thức về công tác thống kê tội phạm và CNTT, cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên khi được giao nhiệm vụ làm công tác này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê tội phạm và CNTT, bảo đảm các số liệu, dữ liệu được khai thác dễ dàng, dễ sử dụng trong quá trình xây dựng báo cáo; mặt khác cần nâng cao nhận thức về lợi ích, hiệu quả của hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác thống kê tội phạm. Trong quá trình hoạt động, thường xuyên hàng quý tiến hành duy tu bảo dưỡng trang thiết bị máy móc để phục vụ tốt cho nghiệp vụ chuyên môn.

          Ba là, hàng năm cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên làm công tác thống kê tội phạm và CNTT. Đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ trực tiếp làm công tác này.

          Bốn là, cần quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay công tác thống kê tội phạm và CNTT đã được quan tâm, trang thiết bị đã được trang bị cơ bản đầy đủ, tuy nhiên với nguồn kinh phí được cấp còn hạn hẹp, việc trang bị máy móc còn chưa được đồng bộ để bảo đảm cho công tác thống kê tội phạm và CNTT tốt hơn nữa và phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm, nhất là các tội phạm về buôn lậu, ma túy… Phiên tòa truyền hình trực tuyến, thiết bị định vị cần được chú trọng xây dựng.

          Trước yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối Cao và Kế hoạch công tác số 26 ngày 06 tháng 01 năm 2017 của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cần bám sát chương trình kế hoạch thực hiện tốt các giải pháp  nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc nói chung và công tác thống kê tội phạm và CNTT nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tác giả: Đỗ Thị Giang - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 679