Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2018

Ngày đăng: 22/11/2018  - Lượt xem: 436

      VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

 
   

Số: 1407 /HD-VKS

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

                                                 HƯỚNG DẪN

                    Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018

 

Thực hiện kế hoạch số 133/KH-VKSTC ngày 16/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 ngành Kiểm sát nhân dân. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Viện KSND tối cao, phục vụ tốt công tác tổng kết của Ngành năm 2018, Viện KSND tỉnh hướng dẫn các phòng và Viện kiểm sát cấp huyện xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trọng tâm là những nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác và Chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh với các phòng và Viện kiểm sát cấp huyện năm 2018. Phân tích những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực công tác; những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, đánh giá chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can”.

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 và những năm tiếp theo của mỗi đơn vị. 

2. Yêu cầu

- Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, chưa hoàn thành, những hạn chế, yếu kém và trách nhiệm; nhân rộng những cách làm hay, biện pháp hiệu quả; đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Các đơn vị đánh giá kết quả công tác theo mức chỉ tiêu được nêu trong Kế hoạch của Viện KSND tỉnh và chỉ tiêu của Viện KSND tối cao; phương pháp tính số liệu và các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

II. BỐ CỤC, NỘI DUNG BÁO CÁO

- Các đơn vị nghiên cứu kỹ, xây dựng Báo cáo với bố cục, nội dung theo Đề cương gửi kèm hướng dẫn(Phụ lục số 1).    

- Báo cáo của các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, bên cạnh đánh giá những kết đạt được của phòng, cần báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác chung của Viện kiểm sát hai cấp thuộc lĩnh vực công tác của phòng phụ trách; nêu rõ những Viện kiểm sát cấp huyện làm tốt và những đơn vị làm chưa tốt để rút kinh nghiệm (mỗi loại nêu ít nhất 3 đơn vị), trong đó lưu ý đánh giá sâu những mảng công tác được giao quản lý, theo dõi ở hai cấp, cụ thể:

+  Phòng 1, đánh giá về tình hình vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm của từng loại tội; chất lượng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án về trật tự xã hội; các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra ở cả hai cấp.

+  Phòng 3, đánh giá về tình hình vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ, nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm ở từng loại tội; đánh giá cụ thể về chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án về kinh tế, chức vụ, xâm phạm sở hữu; về án trả hồ sơ điều tra bổ sung năm 2018; chất lượng yêu cầu điều tra, chất lượng Cáo trạng của VKS cấp huyện;

+ Phòng 7 đánh giá về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, chất lượng Luận tội; báo cáo cụ thể số vụ án và bị cáo sửa, hủy; số lượng và chất lượng kháng nghị của hai cấp và từng đơn vị. Đánh giá chất lượng tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm.

+  Phòng 9, phòng 10 đánh giá tình hình chung, những vấn đề nổi cộm về tranh chấp, khởi kiện thông qua những vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính xảy ra, thụ lý, giải quyết trong thời điểm báo cáo, đánh giá về nguyên nhân tăng, giảm ở các loại tranh chấp; báo cáo về số lượng án hủy, sửa từ đó đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu về số lượng và chất lượng kháng nghị của VKS hai cấp và từng đơn vị cấp huyện; việc tổ chức tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Bên cạnh các nội dung theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu các đơn vị báo cáo, đánh giá đầy đủ việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra, nằm ngoài hệ thống chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; về việc lựa chọn, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, của đơn vị mình trong đó nêu rõ những biện pháp thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Các đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 phải đảm bảo đầy đủ những nội dung, yêu cầu nêu trong Hướng dẫn này và theo quy định, hướng dẫn chung của Ngành; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu vào Phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ (theo mẫu gửi kèm) và gửi kèm theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018.

- Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018: Từ ngày 01/12/2017 đến 30/11/2018.

- Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của VKSND cấp huyện, các phòng thuộc VKSND tỉnh và Báo cáo thống kê số liệu công tác năm (do Phòng thống kê và CNTT thực hiện) có ở Văn phòng tổng hợp chậm nhất 15h00 ngày 03/12/2018.

* Lưu ý: Để đảm bảo thời gian xây dựng báo cáo gửi VKSND Tối cao, và thuận lợi cho công tác tổng hợp đề nghị các đơn vị:

+ Nhập số liệu của đơn vị mình vào đúng cột, mục của phụ lục số 2,4.

+ Không được thay đổi thứ tự, bỏ bớt các chỉ tiêu nghiệp vụ của phụ lục số 2,4. Riêng các chỉ tiêu ngoài hệ thống chỉ tiêu chung, các đơn vị ghi bổ sung vào phía cuối của phụ lục.

Nhận được Hướng dẫn này, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện, thành phố, Trư­ởng các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo báo cáo có chất lượng và gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

(Gửi kèm theo Hướng dẫn là Đề cương xây dựng báo cáo,Mẫu phụ lục)./.

 

Nơi  nhận                                                

- Lãnh đạo Viện(C/Đ);

- 12 phòng, 9 VKS huyện (T/h);

- Lưu: VT+ TH.

                                         

                                          TL. VIỆN TRƯỞNG

                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                     (Đã ký)

 

 

                                              Trần Anh Tuấn

Tác giả: Quản trị - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 436

File đính kèm


Liên kết website