Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với công tác tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Ngày đăng: 19/05/2020  - Lượt xem: 94

Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là việc làm mang tính xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, là tiền đề để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm… nhằm xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.

Đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng là việc làm mang tính xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, là tiền đề để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nhận thức, vận dụng đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác; thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sửa đổi lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng ngày càng đúng hơn, tốt hơn, ưu điểm nhiều hơn, khuyết điểm ít hơn.

1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt của mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu dần bị mất đi. Mọi người học tập ưu điểm của nhau, sửa chữa khuyết điểm, giúp dỡ nhau cùng tiến bộ. Nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau và phải tiến hành đồng thời, không được coi nhẹ một mặt nào. “Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau(1).

Người nhấn mạnh, tự phê bình và phê bình phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Vì vậy, phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Bác đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính(2). Mỗi người cần phải có thái độ, phương pháp đúng, trên tình thương yêu giai cấp, tự phê bình mình cũng như phê bình người, phải triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt, đồng thời không dùng những lời mỉa mai, chua cay, thâm độc. Phê bình việc chứ không phê bình người, kiên quyết chống bệnh tự mãn, kiêu ngạo, ba hoa, phải thực hành khẩu hiệu “chí công vô tư”. Người được phê bình phải cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí mình, phải có ý chí quyết tâm khắc phục sai lầm, khuyết điểm.

2. Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 5 chi bộ trực thuộc với 54 đảng viên, trong đó chính thức 52, dự bị 02; Về trình độ chuyên môn: thạc sĩ: 09; đại học: 40; cao đẳng, trung cấp: 5; về trình độ chính trị: cao cấp 15, sơ cấp 39.Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm ky 2015 – 2020 hiện có 6 đồng chí, gồm 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 03 Ủy viên.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, những năm qua, Đảng ủythường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộthấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình để mọi người thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong tự phê bình và phê bình nhằm chỉ ra những điểm mạnh để phát huy, những điểm hạn chế để sửa chữa, khắc phục, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tự phê bình và phê bình đã khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực mà mỗi đảng viên được chi bộ, phòng nghiệp vụ giao, qua đó ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, Đảng ủyđã chú trọng tăng cường quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tại các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ hàng tháng, Đảng ủy và các chi bộ đều dành thời giantập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy, các chi bộ đã làm rõ những ưu điểm, kịp thời biểu dương, khích lệ những đảng viên tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; đồng thời phân tích, đánh giá và chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên để chấn chỉnh, yêu cầu khắc phụcnhằm xây dựng cấp ủy, chi bộ thực sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Qua kết quả phân loại hàng năm, Đảng bộ VKSND tỉnh luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phân loại là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. VKSND tỉnh nhiều năm liên tục được VKSND tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu (như Chi bộ Phòng 9, 10; Chi bộ Phòng 7, 8…); nhiều phòng nghiệp vụ được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được VKSND tối cao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối như Phòng 1 (năm 2018), Phòng 7 (năm 2016), Phòng 9 (năm 2016), Phòng 10 (năm 2017, 2018). Nhiều lượt cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được công nhận và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân…

Tuy nhiên, công tác phê bình và tự phê bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, việc phát biếu ý kiến chủ yếu tập trung vào đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên lớn tuổi, một số đảng viên trẻ còn ít phát biểu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; một số đảng viên chưa mạnh dạn tự phê bình về những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để tập thể tham gia đóng góp ý kiến, giúp đỡ, cùng tìm giải pháp khắc phục.

 Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do tư tưởng “ngại va chạm”, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao; lãnh đạo chi bộ đôi khi chưa chú ý và chưa chú ý điều hành yêu cầu đảng viên trong chi bộ tích cực, chủ động thực hiện tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

          3. Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy và các chi bộcần thực hiện tốt các giải pháp sau: 

Một là,đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho cán bộ, đảng viênnhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa của công táctự phê bình và phê bình trong Đảng, giúp đỡ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt Đảng, trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đồng thời tạo cho đảng viên có ý thức, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thưcấp ủy, chi bộ, mở rộng dân chủ, duy trì chặt chẽ chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tự phê bình và phê bình là một quy định, nội dung quan trọng trong sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng nói chung và chi bộ nói riêng. Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, chi bộ cần phải duy trì có hiệu quả hoạt động này. Nội dung sinh hoạt tự phê bình và phê bình cần đi sâu vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã chỉ ra, người chủ trì sinh hoạt phải khéo léo gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên mạnh dạn thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân, phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Các ý kiến phải được tôn trọng, tổng hợp, xem xét trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, dân chủ phải đặt trong tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương. Tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để đả kích, nói xấu nhau, hoặc dân chủ hình thức, mang tính chất xuôi chiều.

Ba là, tự phê bình và phê bình phải trung thực, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng. Trong đó, người phê bình phải đặc biệt chú ý lựa chọn cách thức, phương pháp phê bình một cách khéo léo, linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, gắn với công việc và từng con người cụ thể; còn người được phê bình phải biết lắng nghe, tiếp thu các ý kến phê bình với tinh thần cầu thị để từng bước sửa chữa sai lầm, khuyết điểm của bản thân.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức, biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Tự phê bình và phê bình phải gắn liền với xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Tự phê bình và phê bình với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh.

Bốn là,Đảng ủy và các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng bảo đảm nghị quyết của Đảng thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Để thực hiện tốt nội dung này, hằng năm Đảng ủy và chi bộ cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, trong đó cần gắn chặt kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình với phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng và quần chúng. Việc duy trì nền nếp, chế độ, nguyên tắc, thủ tục, nội dung và thực hiện dân chủ trong tự phê bình và phê bình, nhận thức thái độ, động cơ trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình… Qua kiểm tra, giám sát cần chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp giúp tập thể chi bộ và đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và hoạt động của cấp ủy, chi bộ.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội Xã hội chủ nghĩa./.

-------- 

(1), (2).Hồ Chí Minh toàn tập, t.5, Nxb CTQG, H.1995, tr.267, tr.261 .

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 94


Liên kết website