Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 08/09/2020  - Lượt xem: 85

Ngày 04/9/2020, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2020 với sự tham gia 7/7 đảng viên và 01 quần chúng trong chi bộ.

Tại cuộc họp, đảng viên trong chi bộ đã được nghe đảng viên được phân công trình bày báo cáo chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vận dụng vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”. Báo cáo đã phân tích làm rõ những nội dung chính, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc “thực tiễn sâu sắc”. Người cho rằng, phương thức đào tạo, huấn luyện phải cụ thể, thiết thực, phải căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của nghề nghiệp, trình độ cán bộ để tiến hành; học lý luận phải gắn liền với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học “vẹt”, học thuộc lòng, “người biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô ích”; bên cạnh đó, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải biết “nhìn xa, trông rộng” đón bắt được xu thế của cách mạng, chủ động tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với tình hình; không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đến mối quan hệ giữa phương pháp với mục tiêu, nội dung, các hình thức tổ chức huấn luyện và tính thực tiễn của công tác huấn luyện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất đề cao tính chủ thể và đối tượng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo Người không phải ai cũng có thể tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người làm công tác này phải thực sự là tấm gương về đạo đức và chuyên môn công tác, đồng thời phải là người không ngừng học hỏi, không ngừng tu dưỡng: “Người huấn luyện đào tạo phải làm kiểu mẫu về mọi mặt…Người huấn luyện nào mà cho mình biết đủ cả rồi thì người đó dốt nhất”. Mặt khác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà không biết “huấn luyện ai” thì sẽ không có hiệu quả, “huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả năng và tẩy rửa khuyết điểm cho họ”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động của ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vừng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Từ năm 2019 đến nay, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chọn cử 78 lượt cán bộ đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và đào tạo sau đại học, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của 2 cấp (trong đó đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do VKSND tối cao tổ chức 25 đồng chí; cao cấp lý luận chính trị cử 06 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 47 đồng chí; bồi dưỡng kiến thực an ninh quốc phòng (đối tượng 3) 04 đồng chí; thạc sĩ 09 đồng chí).

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo VKS 2 cấp thực hiện tốt công tác tự đào tạo bằng các hình thức như: Phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm hướng dẫn kiểm sát viên, kiểm tra viên mới được bổ nhiệm và hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng; tăng cường tổ chức tham dự các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại để rút kinh nghiệm; tổ chức các hội nghị tập huấn, tọa đàm, hội nghị rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức đăng ký, nghiên cứu xây dựng đề tài khoa học cấp tỉnh…. Từ năm 2019 đến 30/6/2020, VKS 2 cấp đã tổ chức tham dự 370 phiên tòa rút kinh nghiệm (hình sự 211 vụ, dân sự 141 vụ, hành chính, KDTM 18 vụ); 02 hội nghị rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh, trong đó 01 đề tài đã được nghiệm thu, 01 đề tài đang triển khai thực hiện.

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên VKS 2 cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành hiện nay.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng còn có hạn chế như lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác này nên chưa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với các hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc tổ chức tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm đôi khi còn hình thức, chạy theo số lượng mà chưa chú trọng đến hiệu quả thực chất của việc tổ chức tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm; chưa chú trọng tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ, chưa sâu sát trong chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc các vấn đề cần nghiên cứu, nội dung còn vướng mắc để trao đổi thảo luận; cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chưa tận dụng hết thời gian để tập trung nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cần xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là trách nhiệm của mình nhằm phục vụ nhiệm vụ trước mắt cũng như sự phát triển lâu dài của đơn vị. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tự đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thực chất, hiệu quả; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tác giả: Ngô Hồng – Phòng Tổ chức cán bộ - Nguồn: - Số lần được xem: 85

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website