Một số điểm đáng chú ý trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành

Ngày đăng: 25/09/2020  - Lượt xem: 87

Ngày 23/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSTC về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Theo Chỉ thị, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số công chức, viên chức chưa được cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết theo vị trí việc làm, nên trong hoạt động nghiệp vụ và trong quản lý, điều hành chưa thực sự đạt hiệu quả; vẫn còn tình trạng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị: Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và trước khi bổ nhiệm, bảo đảm hằng năm công chức, viên chức phải được bồi dưỡng ít nhất 5 ngày để cập nhật quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong nhà trường với đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ; đổi mới phương thức dạy và học; mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường phối hợp giữa VKSND địa phương, đơn vị với các nhà trường để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức trong ngành.

Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị so với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và tiêu chuẩn của từng ngạch chức vụ, chức danh để xây dựng kế hoạch cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp gắn với công tác quy hoạch cán bộ.

Hằng năm, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh phải tổ chức ít nhất một lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm sát cho công chức trong cơ quan, đơn vị và trực tiếp tham gia biên soạn tài liệu, giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng này. Cử kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng cho kiểm sát viên, kiểm tra viên ngạch thấp hơn, công chức mới được tuyển dụng hoặc mới bổ nhiệm giữ chức danh tư pháp để nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của công chức trong ngành. Quan tâm đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa./.

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 87


Liên kết website