Chính sách mới về chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2021

Ngày đăng: 25/02/2021  - Lượt xem: 53

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Bộ luật lao động năm 2019, điều kiện hưởng lương hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi so với trước đây mà người lao động cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình.

Về điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021, Bộ luật lao động 2019 quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Theo đó, người lao động trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bởi điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019; người lao động bị suy giảm lao động sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bởi điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019.

Về tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam từ 2021, theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 trở đi thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng bảo hiểm xã hội  bắt buộc đối với người tham gia bảo hiểm xã hội  tự nguyện) tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội ; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Tác giả: Lê Minh Hùng - Phòng TCCB, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 53


Liên kết website