Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày đăng: 13/12/2021  - Lượt xem: 359

Năm 2021, Phòng Thanh tra – Khiếu tố đã có nhiều đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phương pháp làm việc nhằm nâng cao chấp lượng, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và đã đạt được những kết quả tích cực.

Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong các khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, được quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Thực hiện công tác này nhằm bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Nhận thức được điều đó, Phòng Phòng Thanh tra - Khiếu tố -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác tiếp dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp, chất lượng công tác từng bước nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền năm sau cao hơn năm trước. Để  nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, thiết lập hồ sơ, sổ sách giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp, năm 2021 phòng Thanh tra - Khiếu tố xác định nhiệm vụ trọng tâm của Phòng là “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xây dựng thiết lập hồ sơ, sổ sách, phân loại xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả như: Hàng quý yêu cầu từ 01 đến 03 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố chuyển toàn bộ hồ sơ, sổ sách và cử cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo lên phòng Thanh tra, khiếu tố để kiểm tra và được hướng dẫn trực tiếp. Thông qua công tác kiểm tra trực tiếp, Phòng Thanh tra Khiếu tố đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót tồn tại ban hành thông báo rút kinh nghiệm, thông qua nội dung này chỉ tiêu thông báo rút kinh nghiệm hằng năm luôn đạt và chất lượng công tác tiếp công dân, phân loại thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố trong hoạt động tư pháp được nâng lên. Đối với Phòng Thanh tra - Khiếu tố, ngay từ đầu năm đã thực hiện việc mở sổ theo dõi riêng về những vi phạm của các cơ quan tư pháp trong tỉnh đối với kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, qua theo dõi đã lựa chọn được đơn vị có vi phạm để mở điểm kiểm sát trực tiếp theo chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm. Kết luận kiểm sát trực tiếp được các đơn vị nhất trí tiếp thu, rút kinh nghiệm. Đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong Phòng được gắn trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, Kiếm sát viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu, học tập để trang bị kiến thức nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất đường lối xử lý, giải quyết công việc; trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp để có những phản ứng linh hoạt, nhạy bén, xử lý nhanh nhẹn mọi tình huống trong khi thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu,đề xuất những quy trình cũng như đường lối giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Về công tác tiếp công dân, 100% các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được đơn vị tiếp nhận, giải quyết kịp thời, không có trường hợp nào khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài; 100% đơn tiếp nhận được phân loại, xử lý, giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và quy chế của ngành. Công tác lập hồ sơ, phân loại, xử lý, giải quyết đơn của Viện kiểm sát cấp huyện đã có nhiều chuyển biến, cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành. Chất lượng cán bộ cũng ngày càng được nâng lên, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã chủ động hơn trong công việc, tự nghiên cứu, học tập những văn bản pháp luật có liên quan như pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính...; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Viện đường lối giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, chủ trì tổ chức đối thoại và nghiên cứu hồ sơ để tham gia đối thoại với công dân.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm việc hướng dẫn, trả lời, tuyên truyền, đối thoại với công dân đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của Ngành, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

Tác giả: Nguyễn Văn Tư- Phòng Thanh tra Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 359


Liên kết website