Ý nghĩa nguồn gốc sự ra đời của Cựu Chiến binh Việt Nam

Ngày đăng: 18/05/2022  - Lượt xem: 41

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh (CCB), có đủ các thành phần, các thế hệ. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh năm 1930-1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ… Nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ  Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, đã từng vào sinh ra tử, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được rèn luyện qua thử thách và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực lượng cách mạng, hàng triệu CCB đã trở lại hậu phương, về với gia đình, hoặc chuyển ngành sang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền hay các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, khoa học. Dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, đại đa số CCB vẫn tiếp tục phát huy bản chất, giữ vững truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,” Cựu chiến binh gương mẫu” trên mọi lĩnh vực công tác được giao.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hết sức phức tạp, các thế lực thù địch luôn dình dập chống phá Đảng, Nhà nước ta, CCB không giao động,luôn chăn chở với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, nguyện vọng thiết tha của CCB là được tập hợp thành một lực lượng thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng để có điều kiện thuận lợi tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB, đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương trong nước đã xuất hiện những câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ, nhằm giúp nhau giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đã trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng với quan điểm đổi mới toàn diện đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi để thành lập Hội CCB Việt Nam.

Ngày 03/02/1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW, thành lập Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gồm 31 đồng chí, do đồng chí Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch, có nhiệm vụ dự thảo Điều lệ Hội CCB và các tài liệu khác để trình Đại hội lần thứ nhất, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội chính thức, giúp các tỉnh, thành phố hình thành tổ chức lâm thời, thực hiện thu nạp hội viên và chuẩn bị đại hội Hội CCB các cấp.

Ngày 24/02/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội CCB Việt Nam (Giấy phép số 528/NC).

Ngày 14/4/1990, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ra Quyết định số 51-QĐ/MTTQ, công nhận Hội CCB là thành viên của MTTQVN.

Quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng, đáp ứng đòi hỏi khách quan của tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của CCB Việt Nam.

Để chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2022) và chuẩn bị Đại hội CCB lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027,Hội CCB Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mong rằng tất cả các cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và CCB VKSND tỉnh nói riêng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", “Cựu chiến binh gương mẫu”thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

 

Tác giả: Nguyễn Tư- Thanh tra khiếu tố - Nguồn: - Số lần được xem: 41


Liên kết website