Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc: nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ngày đăng: 04/07/2017  - Lượt xem: 1021

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao, là giải pháp đưa vấn đề tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng bộ.

          Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đây là bài học lớn, là kết quả sâu sắc được rút ra trong suốt quá trình hơn 80 năm hoạt động của Đảng và cũng là cơ sở lý luận, khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa…”.

          Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc xác định tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn gắn công tác xây dựng Đảng với công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Chính vì vậy, trong những năm qua, ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy đã đạt được nhiều thành tích được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và VKSND tối cao ghi nhận. Đảng ủy đã khen thưởng, biểu dương kịp thời những chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, nhưng cũng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những chi bộ, đảng viên còn có tồn tại, hạn chế, nhất là những hạn chế về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kiểm điểm rút kinh nghiệm kịp thời những sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn đoàn kết nội bộ nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ những nội dung về xây dựng Đảng, tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời những sai sót tồn tại, phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến để tạo đà phát triển. Chú trọng công tác phát triển Đảng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng để tăng cường sức mạnh trong Đảng.

          Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, trong công tác lãnh đa, chỉ đạo luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong ngành và nhân dân để giải đáp kịp thời. Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện thường xuyên công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo làm công tác quản lý và cán bộ đã được quy hoạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thật sự là những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý, kiên quyết xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của người lãnh đạo, bảo đảm mọi đảng viên đều có quyền tham gia vào công việc của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra, giám sát góp phần phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại để ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

          Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khuyến khích việc tự giác học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 31/03/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật nội vụ, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành. Hàng năm thực hiện tốt việc nhận xét đánh giá, xếp loại đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tác giả: Đỗ Thị Giang - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1021