Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Phòng tổ chức, Khiếu tố, Thống kê tội phạm

Ngày đăng: 28/05/2018  - Lượt xem: 508

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức lối sống của Bác, vừa mang tính dân tộc, vừa hiện đại, vừa khoa học, vừa cách mạng, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, là tấm gương sáng để mọi người, mọi tầng lớp, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

          Từ thời niên thiếu, Bác đã sớm định cho mình phong cách sống và làm việc có nề nếp, ngăn nắp; những năm bôn ba ở nước ngoài, tiếp xúc với người lao động, công nhân đã hình thành ở Bác phong cách làm việc khoa học, cùng với những tác động, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa phương đông và phương tây trong những năm tháng hoạt động cách mạng đã hình thành phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo riêng của Người. Đó là phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

          1. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          1.1. Phong cách dân chủ, quần chúng

Bác đã chỉ rõ “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan, tổ chức trong chế độ ta”; “chế độ ta là chế độ dân chủ…”. Vì vậy, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ, biết lắng nghe và khơi gợi cho quần chúng, đảng viên cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Thực hiện tốt nguyên tác “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, cầu thị.

Dân chủ phải có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải có sự tập trung chứ không phải dân chủ quá chớn, vô tổ chức. Phong cách dân chủ đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến đời sống nhân dân, tin yêu và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những vướng mắc, quyền lợi chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng, gắn bó mật thiết với quần chúng, gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyên vọng của quần chúng.

          Phong cách quần chúng phải biết cách tổ chức, lãnh đạo các phong trào phù hợp với trình độ, năng lực của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, phải có bản lĩnh vững vàng, vừa để nâng cao trình độ giác ngộ của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích tực trong nhận thức của một bộ phận quần chúng “chậm tiến”. Người cán bộ, lãnh đạo phải có tác phong giản dị, hòa đồng với quần chúng, không  “đặc quyền, đặc lợi”.

1.2. Phong cách khoa học

Phong cách làm việc khoa học của Bác là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực “việc chính, việc gấp phải làm trước” khi xem xét và quyết định mọi việc phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, tranh thủ ý kiến của tập thể và quần chúng, những vấn đề mới, phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến tổ chức đảng, đơn vị cần phải làm thử, làm điểm trước khi quyết định, tránh chủ quan, duy ý chí, che dấu khuyết điểm để chạy theo thành  tích.

          Phải biết quý trọng thời gian và phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. Tập trung giải quyết từng công việc dứt điểm, không nên ôm đồm, làm nhiều việc, làm không dứt điểm, không hiệu quả.

          Khi giải quyết công việc đòi hỏi người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý, phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc đối với cấp dưới một cách hiệu quả, kiểm tra còn có tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ, từ kiểm tra mới biết được năng lực, khuyết điểm của cán bộ, mới giúp đỡ và sửa chữa kịp thời, cán bộ lãnh đạo có làm việc khoa học thì cấp dưới mới kính nể và không thể qua mặt được.

          1.3. Phong cách nêu gương

          Theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thường xuyên về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm; mọi cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của những người lãnh đạo, quản lý. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người căn rặn “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bác cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, kẻ thù của chí công vô tư là chủ nghĩa cá nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thấy lợi ích chung của tập thể, phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân có trong mỗi con người cán bộ, đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Muốn được như vậy thì không được tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn cầu thị, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn đoàn kết, thật thà, khoan dung, độ lượng. Đối với việc cần giữ nguyên tắc đặt việc công lên trên, lên trước việc tư. Cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương sáng cho các con. Trong cơ quan, tổ chức, cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó mà noi theo, cán bộ, đảng viên luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân.

          2. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán

           Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán phải dựa vào quần chúng, là người đứng đầu không được quan liêu, hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân, phải biết được những băn khoăn, trăn trở của cán bộ, quần chúng nhân dân để kịp thời tháo gỡ. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của một tập thể giữ trọng trách trong cơ quan, tập thể phải biết lắng nghe ý kiến của tập thể. Đồng thời phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

           Theo Bác, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao, mang đến hiệu quả công việc, phong cách làm việc của người lãnh đạo, quản lý đúng đắn là phải kết hợp thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Kịp thời đưa ra những quyết định đúng, kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục những hiện tượng coi thường tập thể hoặc ỷ lại, dựa dẫm vào tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân, làm suy yếu năng lực lãnh đạo. Cá nhân phụ trách là nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản lý có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu không khí làm việc dân chủ ,phát huy trí tuệ tập thể.

           2.2. Phong cách lãnh đạo sâu sát

           Lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn đối với việc thực thi quyền lực; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tài sản công góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Bác yêu cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện những hành vi trục lợi, tham ô, biến của công thành của riêng. Bác nói muốn tốt “Phải đi tận nơi, xem tận chỗ”.

           2.3. Phong cách khéo dùng người, trọng người tài

           Bác xác định việc dùng người phải hợp lý, đúng năng lực, sở trưởng của họ, đúng người, đúng việc. Bác yêu cầu người lãnh đạo quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, nếu không họ sẽ làm  “thui chột” nhân tài. Bác cho rằng, trọng dụng nhân tài phải biết tùy tài mà dùng người sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Trong lúc còn bề bộn khó khăn, thù trong, giặc ngoài, Bác đã chú trọng đến việc tìm người tài để xây dựng đất nước. Bác chính là tấm gương sáng cho việc tìm nhân tài và trọng dụng người tài.

           2.4. Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo

           Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải gia sức làm việc cho đảng, giữ vững kỷ luật đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân mình, hết lòng phục vụ Đảng, nhân dân, gương mẫu trong mọi việc, nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo. Tính cách mạng và lòng yêu nước, thương dân là động lực thôi thúc người lãnh đạo chuyên tâm, tận tụy với công việc; bên cạnh đó, người lãnh đạo phải có sự tìm tòi, sáng tạo, có phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Bác, người lãnh đạo “Phải vừa hồng, vừa chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, chịu đựng gian khổ và có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

           Để có tri thức khoa học, người lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu khó học tập, rèn luyện, nghiên cứu nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, nắm được tình hình trong và ngoài nước, trong nhiều lĩnh vực công tác, tùy từng hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, cần có sự vững vàng, không thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là “Bất biến, phải giữ vững như sắt đá”.

           3. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chi bộ Phòng Tổ chức, Khiếu tố, Thống kê tội phạm

           Chi bộ Phòng Tổ chức, Khiếu tố, Thống kê tội phạm gồm 3 phòng nghiệp vụ với 10 cán bộ, đảng viên. Các phòng thuộc chi bộ có chức năng tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ; công tác tiếp công dân, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; và công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin. Đây đều là những lĩnh vực rất quan trọng, làm tốt công tác này sẽ giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện được thuận lợi và đạt hiệu quả. Do vậy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm có nghĩa nghĩa quan trọng và rất cần thiết đối với chi bộ trong điều kiện hiện nay. Để việc học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Chi bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

           Một là, tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với phòng, chổng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

           Hai là, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, chính xác cho cán bộ, đảng viên để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên mới.

  Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng cường trách nhiệm đối với công tác tổ chức cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Viện sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ phù hợp với nhu cầu công tác; thực hiện việc tiếp dân và tiếp nhận, giải quyết kịp thời những đơn thuộc thẩm quyền của VKS; làm tốt công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiếm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng ngành, xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

   Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành.

Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, nói phải đi đôi với làm, phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích của tập thể, có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đơn vị mình phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Tác giả: Đỗ Thị Giang - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 508