Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Ngày đăng: 28/08/2018  - Lượt xem: 526

Nhằm tiếp tục phát động tới toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực hưởng ứng và tham gia viết tin, bài về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng ngành kiểm sát trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.

Ngày 21/8/2018, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn số 1025/VKS-VP về việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Theo đó, VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị: Tổ chức quán triệt, triển khai việc tuyên truyền hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 góp phần tạo khí thế mới trong xây dựng Đảng tại đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018 của Viện kiểm sát hai cấp, góp phần vào công tác xây dựng ngành KSND, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp.

Nội dung các tác phẩm gửi tham gia gắn với thực tiễn hoạt động của ngành, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác Kiểm sát năm 2018 là tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu…Đặc biệt quan tâm phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ và vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong cuộc đấu tranh đó.

Mỗi  đơn vị có ít nhất một tác phẩm có chất lượng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi về Tổ tuyên truyền trước ngày 20/10/2018 để tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Viện lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia Giải.

Tác giả: Trần Anh Tuấn - Nguồn: Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 526